Kushtoi vëmendje të drejtave të vëllezërve musliman

0
412

Na ka mësuar Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem!

Se muslimani është vëllai i muslimanit, prandaj ai “duhet t’i kushtojë vëmendje të drejtave të vëllezërve të vet muslimanë:

– t’ua dojë të mirën,

– të jetë i mëshirshëm me ta,

– të ketë dhembshuri për ta,

– ta lus Allahun e Madhëruar që:

-t’u dhurojë sukses,

-saktësi në vepra,

-mirësi,

-shpëtim,

-përmirësim dhe

-qëndrueshmëri në fe.” (1)

Një ditë i Dërguari sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u pyet: O i Dërguar i Allahut! Kush është njeriu më i dashur tek Allahu? Ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha: “Ai që është më i dobishëm për njerëzit. Prej veprave më të dashura tek

Allahu është ta gëzosh një besimtar:

-t’ia largosh një vështirësi,

-apo t’ia shlyesh borxhin,

-apo t’ia largosh urinë.

Të eci me një vëlla musliman për ta ndihmuar atë në ndonjë nevojë që e ka, është më e dashur për mua sesa të qëndroj në itikaf dy muaj në xhami…” hadithi. Shih “Es-Sahihah, (906)

(1) Shejh Abdurrazak El-Bedr (Allahu e ruajttë!) në “Fikhul-Ed’ijeti uel-Edhkar”

Unejs Sheme