Kush i nderon keta njerez ka shpëtuar veten nga dyfytyrësia

0
1440

Imam Ejub Es Sekhtijani (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë:

“Kush e do Ebu Bekër Es Sid-dikun (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), e ka plotësuar fenë.

Kush e do Umerin (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), e ka bërë të qartë saktësinë e rrugës së tij.

Kush e do Uthmanin (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), është i ndriçuar me dritën e besimit.

Kush e do Aliun (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) ka siguruar lidhjen më të fortë.

Kush i nderon shokët e Muhamedit ﷺ e ka shpëtuar veten nga dyfytyrësia (nifaku).

E transmeton imam Lalekai në librin “Sherh usul iatikad Ehli Suneti uel Xhemeah” 7/1316

Edmond Ajdini