Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet ne kete jete, shpeshto këtë thënien

0
4741

Sufjan eth-Theurij rahimehullah ka thënë:

Hyra për të vizituar Xhafer bin Muhamedin dhe ai tha:
1) Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet, shpeshto thënien e fjalës La haule ue la ku-uete il-la bil-lah (Asnjë ndryshim nuk ndodh e nuk ka forcë, përveç asaj që Allahu lejon dhe vjen prej Tij).

2) Kur të shohësh që po të vonohet rrizku, shto kërkimin e faljes.
3) Kur të të mbulojnë mirësitë, shto falënderimin e Allahut.

Marrë nga libri et-Tergib fi feadilil eamal të Ibn Shahinit 1/381