Kjo është vepra që njeriu të qëndrojë përjetësisht në Zjarr.

0
651

Shirku i madh është shkak që robi të qëndrojë përjetësisht në Zjarr.

🌺 Thotë i Lartësuari në Kuranin Famëlartë:
“Vërtet, atij që adhuron tjetërkënd përveç Allahut (i përshkruan Zotit shok), Allahu do t’ia ndalojë Xhennetin dhe vendstrehimi i tij do të jetë Zjarri”.

📖 Surja El-Maide; 72.

🌺 Thotë profeti Muhammed -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:
“Kush vdes duke i bërë shok Allahut në adhurim diçka, do të hyjë në Zjarr”.

📚 Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi -Allahu i mëshiroftë-.
Brulind Callari