Keto jane veprat e dashura dhe te urryera tek Allahu

0
91

Thotë i dërguari i Allahut alejhi selam:

“Veprat më të dashura tek Allahu janë: besimi ne Allahun, pastaj ruajtja e lidhjeve farefisnore, pastaj urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja.

Veprat më të urryera tek Allahu janë shirku (t’i bësh shok Allahut ne adhurim), pastaj ndërprerja e lidhjeve farefisnore”.

📚 Transmeton Ebu Jeàla në Musnedin e tij dhe e ka bërë hasen (të mirë) imam Albani -Allahu i mëshiroftë- në Sahihul Xhamius Sagir.

Brulind Callari