Ja kush do te futet ne Xhenet

0
1231

“Do të hyjë në xhenet”

“Kush më bindet (mua) do të hyjë në xhenet”

“Allahu i Lartësuar posedon 99 emra, ai që i mëson (përmendësh) dhe punon me to, do të hyjë në xhenet.”
“Kush vdes duke mos i shoqëruar Allahut askënd në adhurim, do të hyjë në xhenet.”

“Kush i fal dy namazet e berdejnit (sabahun dhe ikindinë), do të hyjë në xhenet.”

“Kush i fal 12 rekate gjatë ditës për Allahun e Lartësuar, do të hyjë në xhenet.”

“Atë që Allahu e ruan nga e keqja e te folurit dhe e keqja e organit gjenital, do të hyjë në xhenet.”

“Ai që kujdeset për pesë namazet, duke kryer me rregull rukunë dhe sexhden, si dhe duke u kujdesur për kohët e tyre (namazeve) do të hyjë në xhenet.”