Fjala qe mbush peshoren e veprave te mira

0
1636

Vija ndarëse për ne, e cila do të përcaktojë hyrjen tonë në Xhennet apo Zjarr është sasia e punëve tona të mira dhe të këqija në peshoren e punëve ditën e Kijametit.

Është për t’u habitur se është një fjalë e vetme që ne shumë pak e themi, e cila e mbush peshoren, e për këtë fjalë:

Ka thënë i dërguari edukator për njerëzimin, Muhammedi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të-:

“El Hamdu Lil-lah (Lavdërimi i takon Allahut) e mbush peshoren…”.

Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-!

Brulind Callari