Falenderoje Zotin tend

0
800

Ka thënë i Lartësuari në Kuranin Famëlartë (kuptimi i ajetit):

“Përse t’ju ndëshkojë Allahu, nëse ju e falënderoni dhe e besoni?! Allahu është Mirënjohës dhe i Gjithëdijshëm.”

📖 Surja En Nisa, ajeti 147.

Allahu i Lartmadhëruar nuk e ndëshkon asnjë falënderues dhe besimtar.

Prandaj vazhdo duke e falënderuar Allahun dhe duke bërë vepra të mira, të cilat Allahu i do dhe kënaqet me to.

Brulind Callari