Çfarë thesare ke lën pas vete!

0
1197

Çfarë thesare ke lën pas vete!

Ibën Kethiri Allahu e mëshiroft thotë: “Ndërroj jetë Ibën Tejmije Allahu e mëshiroft,ia zbulova fëtyren dhe e putha, vetëm se ishte thinjur edhe më shumë prej se e kishim lënë ( që nga burgosja e tij), nuk la pas vete fëmijë të mirë që të luten për të, por la një umet të mirë që lutet për të “!.

(El bidajetu ve en Nihajetu 18/300)

la trashegëmin e shkruar që çdo thirrës lutet për të, duke përfituar nga shkrimet e tij,

 

Jeta e kësaj bote kalon shpejt, takimi me Allahun vetem se shpejtohet, je përgatitur apo ende shpreson në ëndërrat e tua të kota,

Ibën Tejmija la një trashëgimi të madhe, një biblotek në vete ku çdo thirrës për tek Allahu me doemos duhet të thithë nektarin e tyre që të jetë argumentues në thirrje e tij,

Nëse Allahu të ka dhuruar fëmijë edukoi në islam të pastër që të jen thesar dhe burim i veprave të mira edhe pas vdekjes tënde!

Nëse Allahu të ka dhuruar pasuri, ndihmoje thirrjes e paster islame, ndihmo shkrimin dhe botimin e literatures së paster që të jetë thesar i yti ditën kur takon Allahun e madheruar!

Aty ku arrin libri dhe shkrimi nuk arrin dot thirresi!