Cfarë duhet të bësh kur farafisi sillet keq me ty?

0
4003

Obligueshmëria e mbajtjes së lidhjes farefisnore!

Ebu Hurejra, radijaAllahu anhu, transmeton, se një person i tha të dërguarit të Allahut:

“O i dërguar i Allahut, unë kam njerëz të afërt, i mbaj lidhjet me ta, por ata i kanë shkëputur lidhjet me mua, sillem mirë, ndërsa ata sillen keq me mua, jam i durueshëm me ta, por më bëjnë keq”.
Pejgamberi alejhi selam, tha:
“Nëse je kështu, atëherë kjo punë është sikur ti po ju jep atyre thëngjill të nxehtë.
Me ty do të jetë një ndihmëtar nga Allahu përderisa vazhdon kështu”.
Muslimi: 2558

Mësimet dhe dobit e nxjerra nga hadithi:

1. Obligimi i mbajtjes së lidhjes farefisnore,

2. Sqarimi i vlerës dhe mirësisë së saj për forcimin e lidhjeve të familjeve muslimane.

3. Konfirmimi i mbajtes së lidhjeve farefisnore, madje edhe me atë, që i ka shkëputur.
Nëse njeriu vepron kështu, ka fituar ndihmën dhe përkrahjen e Allahut.

4. Lejimi i sjelles mirë me atë që sillet keq, se ndoshta heq dorë nga kjo sjellje e keqe.
Allahu i Lartësuar thotë: “Kush duron dhe fal, s’ka dyshim se ai është virtyti më i lartë”.
Sure Esh Shura: 43

5. Kujdesi që duhet patur nga mbizotërimi i zakoneve të shoqërisë, që bien ndesh me rregullat Islame.

6. Njeriu duhet të kërkoj këshilla nga ai që ka dije dhe frikë Allahun.

7. Pranimi i këshillave nga njerëzit e duhur edhe nëse ato janë në kundërshtim me epshin dhe egon.

8. Sjellja e mirë shpeshherë e kthen armikun në mik.

9. Besimtari asnjëherë nuk i humb shpresat në rregullimin e raporteve farefisnore.

10. Prej adhurimeve më madhështore në Islam është edhe mbajtja e lidhjeve farefisnore.

11. Obligueshmëria e mbajtjes së lidhjeve farefisnore.

12. Shkëputja e lidhjeve farefisnore është nga mëkatet e mëdha.

13. Shpërlimi i madh për mbajtjen e lidhjeve farefisnore.

14. Dënimi i madh për shkëputjen e tyre, saqë njeriu rezikon pranimin e punëve të mira dhe Xhenetin.

Hoxhë Suad Shabani