Çelësat që do të ndryshojnë jetën tënde

0
1911

Çelësi i krenarisë është bindja ndaj Allahut dhe të Dërguarit

Çelësi i furnizimit është kërkimi falje dhe devotshmëria

Çelësi i Xhenetit është teuhidi

Çelësi i besimit është meditimi në krijimet e Allahut

Çelësi i ihsanit është vërtetësia me Allahun

Çelësi i jetës së zemrës është meditimi i Kuranit, adhurmi në syfyr dhe largimi nga mëkatet

Çelësi i diturisë është pyetja e sjellshme dhe kuptimi i saktë

Çelësi i triumfit dhe fitores është durimi

Çelësi i shpëtimit është devocioni

Çelësi i shtimit të mirësive është falenderimi i Allahut

Çelësi i dëshirës së Botës tjetër është asketizmi nga kjo botë

Çelësi i realizimit të kërkesave është lutja