Cdo femije duhet te lutet per prinderit e tij

0
276

“Duaja që bën fëmija për prindin e tij, sidomos kur fëmija është besimtar i mirë, është e pranuar dhe i bën dobi prindërve të tij!

Ashtu siç ka ardhë në hadith se një personi do t’i ngrihen gradët në Xhennet dhe do të thotë:
“Prej nga i kam këto?!”,
{pra e di që kjo ngritje në grada nuk është prej punës së tij}.
Do t’i thuhet atij:

“Kjo është për shkak të kërkimit të faljes që ka bërë fëmija yt për ty”.

📚 Hadithin e ka Saktësuar imam Albani -Allahu e mëshiroftë- në Silsiletu Es Sahiha 1598.

📚 Sherh El Uesijjetu Es Sugra i Shejkhul Islam Ibn Tejmijjete -Allahu e mëshiroftë-.

Brulind Callari