Allahu eshte betuar ne keto 10 dite.

0
1261

Keto dhjete dite te para te muajit Dhul-Hixhe janë aq te rëndësishme sa Allahu eshte betuar ne to duke thene:

“Pasha Agimin! Pasha dhjete ditët!” Surja Fexhr ajeti i pare dhe i dyte.

Ibn Kethiri thote ne tefsirin e tij ne komentimin e këtij ajet: “Dhjete ditët janë dhjete ditët e Dhul-Hixhes. Kjo sipas mendimit te Ibn Abasit radiAllahu anhu, Ibn Zubejrit etj.”

Allahu eshte betuar ne këto dite per te treguar madhështinë e tyre. Allahu betohet edhe ne gjera tjera, betohet ne çfarë te doje dhe ben çfarë te doje sepse Ai eshte Zoti i vetëm qe meriton te adhurohet e ndërsa ne jemi krijesa, robër te Allahut, ne betohemi dhe veprojmë vetëm çfarë na ka urdhëruar Allahu.

Profeti, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me te, ka thene:

“Kush do te betohet, le te betohet ne Allah ose le te heshte.”

Trasmeton Muslimi me nr. 3113.

Pra ne na lejohet te betohemi vetëm ne Allah.