Ai ishte meshire per njerezimin Muhamedi alejhi selam

0
2826

Allahu i Madheruar ne librin e Tij thote: “Dhe Ne nuk të kemi dërguar ty (o Muhamed), veçse si
mëshirë për botët.” El-Enbija: 107

Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thote: “Une jam meshira e dhuruar.” E ka saktesuar Shejh Albani (Allahu e meshirofte!). Shenon Ed-Daramij (15) etj. Shih “Gajetul-Meram” (1)

Ebu Bekr Muhamed bin Tahir ka thene: “Allahu i Madheruar e ka zbukuruar Muhamedin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem me bukurine e meshires. Ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ishte meshire dhe te gjitha virtytet dhe cilesite e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ishin meshire per krijesat.

Ate qe e arrin diçka prej meshires se tij, ai eshte i shpetuar ne te dy botet nga çdo gje e keqe. A nuk e sheh se Allahu i Madheruar thote: “Dhe Ne nuk të kemi dërguar ty (o Muhamed), veçse si mëshirë për botët.” El-Enbija: 107.

Jeta e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ishte meshire dhe po ashtu vdekja e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ishte meshire.”