Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni Atij asgjë

0
264

Allahu i Madhëruar thotë: “Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni Atij asgjë (në adhurim).” En-Nisa: 36.

Shejh Salih El-Feuzani (Allahu e ruajttë!) thotë: “Nga ajeti përfitohet se e drejta e Allahut përbëhet nga dy gjëra:

E para: Të adhurohet Ai (Allahu).

E dyta: Lënia e adhurimit e çdo gjëje tjetër që adhurohet në vend të Tij apo bashkë me Të.

Ky është edhe kuptimi i “la ilahe il-lAllah”, fjalë e cila përmban mohimin dhe pohimin. Mohimin e shirkut dhe pohimin e teuhidit dhe adhurimit për Allahun e Madhëruar.”

“Min Ahkamil-Kuran”