A munden njerëzit t’i shohin engjejt?

0
2129

Pyetësi: A munden njerëzit t’i shohin melaiket?

Pergjigje: Në formën në të cilën i ka krijuar Allahu, jo. Në forma të cilat ata mund të imitojnë, natyrisht.

Dhe Aishja, radiAllahu anha, dhe të tjerët e panë Xhibrilin në formën e Dihja al Kalbi. Kurse shikimi i Xhibrilit në formën e tij origjinale, kjo (mundësi) nuk i është dhënë askujt përveç profetit sal-lAlahu alejhi ue selem.

El Huda uen nur, 322
Shejh Albani