A lejohet që të marrësh abdes nga uji i ndenjur?

0
1377

Fikh (Jurisprudencë islame)

Çështje:Nëse uji ndryshon një nga cilësitë e tij, erën, shijen apo ngjyrën për shkak të qëndrimit të gjatë(në vend apo enë), kjo nuk e cilëson ujin si të papastër, por lejohet përdorimi i tij për abdes, sepse ky ndryshim i ujit ndodhi në vetveten e tij dhe jo për shkak të ndonjë faktori të jashtëm.

Shejh Uthejmi në: Sherh el mumti”