A lejohet ngrënia e frutave të pemëve pa lejen e pronarit?

0
1351

Gjykimi për ngrënien e frutave të pemëve pa lejen e pronarit?

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Njeriut i lejohet nëse kalon pranë një kopshti në të cilin ka fruta dhe nuk ka roje ose pengesë si rrjetë, murë… etj që e pengon të hyjë në të, ai mund të marrë prej saj vetëm për të ngrënë dhe nëse ngopet, dhe e ka të ndaluar të marrë me vete, përveç nëse ka miratimin dhe autorizimi e pronarit, atëherë kjo është gjë tjetër.

Burimi: Fetava Nur ala derb (317)
Muhamed Estrefi