A duhet te betohesh per prinderit apo njerez te tjere?

0
81

Ka thënë i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:

“Kush betohet në emër të dikujt tjetër përveç Allahut, me të vërtetë ka bërë kufër (mohim) ose shirk (shok në adhurim Allahut)”.

📚 Transmeton imam Tirmidhiu dhe ka bërë të Saktë imam Albani -Allahu i mëshiroftë-.

Thotë përsëri:

“Vini re! Me të vërtetë Allahu ju ndalon të betoheni për baballarët tuaj. Kush dëshiron të betohet le të betohet vetëm për Allahun ose le të heshttë”.

Transmeton imam Buhari -Allahu e mëshiroftë- me numër hadithi 6270.

Nuk lejohet ti që të betohesh për dikë tjetër përveç Allahut të Lartësuar, kushdo qoftë ai prej krijesave apo cdo gje tjeter.

Brulind Callari