A duhet të agjerojë kur jam udhëtar apo duhet ta çel?

0
559

Transmetohet nga Aisha (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se: Hamza ibën Amër el Eslemi i tha të Dërguarit (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!):

“A të agjëroj kur jam në udhëtim? –Duke ditur se ai agjëronte shpesh. – Ai (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) tha: Nëse dëshiron, agjëro dhe nëse dëshiron, çele agjërimin (mos agjëro)!”

Buhariu (1943), Muslimi (1121)