9 Shkaqe me të cilat shton dashurinë për Allahun:

0
5998

Shkaqe me të cilat shton dashurinë për Allahun:

1. Leximi i Kuranit me meditim.

2. Përkujtimi i shpeshtë i Allahut.

3. Njohja e emrave dhe cilësive të Tij.

4. Qëndrimi me njerëz që kanë dashuri të madhe për Allahun.

5. Qëndrimi në kuvendet e dijes.

6. Largimi nga ҫdo vend dhe njeri që të dëmton dashurinë për Allahun.

7. Veprimi i sa më shumë adhurimeve.

8. Lutja

9. Sinqeriteti me Zotin tënd