6 Shkaqet të cilat shpiejnë në meditimin e Kuranit Famëlartë

0
1252
Shkaqet të cilat shpiejnë në meditimin e Kuranit Famëlartë;
1. Prezenca e zemres gjatë leximit të tij.
2. Zbukurimi i syrit me lotë ( të lotuarit nga frika e Allahut).
3. Shtimi i frikë-respektit (ndaj Allahut).
4. Të bërit sexhde me qëllim madhërimi për Allahun.
5. Shtimi i Imanit, gjithnjë duke ndjerë kënaqësi dhe shpresë në shpërblimin e Allahut.
6. Rënqethja e zemres nga frika ndaj Allahut.
~ Kush realizon njëren nga këto shkaqe që u cekën më lartë apo më shumë nga to, i tilli ka arritur gradën e atyre që e meditojnë Kuranin , ndërsa kush nuk arrinë të e realizoj asnjërin prej këtyre shkaqeve, për të tillim e lusim sinqerishtë nga thellësia e zemrës Allahun që mos ta privoj nga kënaqësia e meditimit të Kuranit Famëlartë.
Dr. Esma bint Rashid Er-ruvejshid.
Suad Shabani