6 format si te forconi bindjen e besimit?

0
440

Si mundem ta forcojë jekinin( bindjen e besimit)?

1- Leximi i Kuranit!

2-Njohja me Emrat dhe Cilësitë e Allahut të Lartësuar!

3- Mësimi i historisë Profetike, argumentet e Profecisë, dhe moralet Muhamedije!

4-Mësimi i veçorive, mirësive dhe bukurive të Fesë Islame!

5- Studimi i qartë dhe i thellë i argumenteve që tregojnë për Krijuesin e Vetëm!

6- Të kesh kujdes prej atyre shkaqeve që e dobësojnë dhe e cënojnë bindjen në besim!

Salih Sindij!
Dr. Junuz Telezi