5 kushtet që duhet të bësh kur lutesh

0
1120

Lutja ka një pozitë të rëndësishme në arritjen e mirësisë dhe largimin e të keqes, nëse plotësohen kushtet:

1. Sinqeriteti.

2. Qenia e zemrës prezente.

3. Mendimi i mirë për Allahun e Lartësuar.

4. Tevesuli me emrat e Allahit dhe atributet e Tij.

5. Falënderimi i Allahut dhe dërgimi salavateve për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

Shtoi këtyre dhe faktin që lutësi të jetë me abdes dhe i drejtuar kah Kibla.

Njeriut të tillë Allahu i Lartësuar i ka premtuar pranimin e lutjes.

Unejs Sheme