4 pyetjet në Ditën e Kiametit

0
1591

Transmetohet nga Ebi Berzete El-Eslemij (Allahu është i kënaqur me të!) se Profeti alejhi selam ka thënë:

Nuk do të lëvizin, hecin këmbët e robit në ditën e Kijametit derisa të pyetet për jetën e tij ku e kaloi,
për dijen e tij si veproi dhe punoi me të,
për pasurinë e tij se si e fitoj dhe ku e shpenzoi atë dhe për trupin e tij se si e shfrytëzoj.

Imam Tirmidhiu nr 2416-2417 4/529. Imam Darimi nr 537 1/144. Imam Ibn Ebi Shejbe nr 34694 7/125 (Allahu i mëshiroftë!). E ka saktësuar hadithin Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!) në Sahih Suneni Et-Tirmidhi 2416-2417 4/529 dhe në Silsiletu Ehadithis Sahihati nr 946 2/629 dhe në Sahihul Xhami`i nr 7300 dhe në Sahihut Tergibi uet Terhib nr 126-127.