4 premtime nga Allahu ne Kuran.

0
1828

1) “Nëse falënderoni, do t’ua shtojmë (të mirat)”.
Surja IBRAHIM: ajeti 7.

2) “Prandaj më kujtoni Mua, që Unë t’ju kujtoj”.
Surja EL BEKARE: ajeti 152.

3) “Më lutni Mua, se do t’ju përgjigjem”. Surja GAFIR: ajeti 6.

4) “Allahu nuk do t’i ndëshkojë ata, përderisa ata i kërkojnë falje (Atij)”.
Surja EL ENFAL: ajeti 33.