4 kushtet që ezani te jetë i rregullt:

0
1212

Kushtet për të qenë ezani i rregullt:Të jetë i rradhitur. Të mos ndërpritet gjatë
Të mos shqiptohet gabim sa të ndryshojë kuptimin e fjalëve.Shprehjet të thuhen aq herë sa është përmendur në Sunet

Kushtet e muezinit të mirë:Të jetë mashkull.Të jetë musliman.Të jetë i logjikshëm
Të jetë dallues (i të saktës nga e gabuara). Të jetë vetëm një person që thërret ezanin. Të jetë i drejtë