3 Veprat e shpëtojnë njeriun dhe 3 veprat e shkatërrojnë atë

0
2157

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ve selem, ka thënë:

“Tri gjëra janë shpetimtare për njeriun dhe tri gjëra janë shkatërruese për njeriun, ato janë:

– Devotshmëria, (edhe fshehurazi edhe haptazi)
– të folurit, (edhe në kënaqësi edhe në hidhërim)
– maturia, (edhe në pasuri edhe në varfëri).

Kurse shkatërruese janë:
– Të pasuarit e pasionêve,
– koprracia, dhe
– mahnitja e njeriut me vetvetën.”

(Buhariu dhe Muslimi)