3 format si largohet dituria nga njerëzit

0
1867

Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!):

Si humbet (largohet) dituria nga umeti?

Ajo humbet me tri gjëra:

1. Me vdekjen e dijetarëve. Kur të vdesin dijetarët pakësohet dituria.

2. Largimi nga ajo që gjendet në Kuran dhe Sunet duke e kërkuar udhëzimin në gjëra të tjera përveç tyre.

3. Mospunimi me dijen.

“Sherh el-uesijeh el-kubra”