Vlera e adhurimeve nafile

Vlera e adhurimeve nafile
Allahu me urtësinë dhe mëshirën e Tij ligjësoi për robërit për çdo adhurim obligues edhe nafile nga i njëjti lloj i adhurimit, në mënyrë që muslimani të shtojë besimin dhe të plotësojë mangësitë në farzet e tij në Ditën e Kiametit me anë të veprimit të tyre, sepse tek farzet mund të ndodhin edhe mangësi, të cilat plotësohen me veprimin e nafileve të të njëjtit lloj.
Abdesi është edhe farz, por në disa raste edhe obligim, namazi është farz, por në disa raste edhe nafile, agjërimi është farz, por në disa raste edhe nafile, haxhi është farz, por në disa raste edhe nafile, dituria është farz, por në disa raste edhe nafile, e kështu me rradhë.

Shejh El-Uthejmini në “Sherh el-mumti”

Read Previous

Këshilla të arta

Read Next

Edukata e ngrënies dhe pirjes