Si të mësojmë Islamin

0
771

1. Sa është numri i përgjithshëm i kaptinave në Kur’an?

1  Numri i përgjithshëm i kaptinave në Kur’anin famëlartë është gjithsej 114.

2. Cila kaptinë përmban më shumë ajete në Kur’anin famëlartë?

2. Kaptina e cila përmban më shumë ajete në Kur’anin famëlartë është kaptina (sureja) el Bekare.

3. Sa vite zgjati zbritja e Kur’anit famëlartë?

3. Zbritja e Kur’anit famëlartë zgjati gjithsej njëzet e tre vite.

4. Cilët janë muajt e shenjtë në kalendarin islamik?

4. Muajtë e shenjtë në kalendarin islamik janë: Dhul Ka’de, Dhul Hixhe, Muharrem dhe Rexheb.

5. Cili nga sahabët ishte më i dalluar për nga leximi i Kur’anit famëlartë.

5. Më i dalluari prej sahabëve për nga leximi i Kur’anit famëlartë ishtë Ubej Ibn Ka’bi All-llahu qoftë i kënaqur me të.

6. Sa është numri i pejgamberëve që janë cekur në Kur’an?

6. Numri i pejgamberëve që janë cekur në Kur’anin fisnik është 25.

7. Me cilin popull All-llahu xhele shanuhu është i hidhëruar dhe cilin popull e ka emëruar si të devijuar nga rruga e drejtë?

7. All-llahu xhele shanuhu është i hidhëruar me popullin e Jehudëve, kurse si të devijuar nga rruga e drejtë e ka emëruar popullin e krishterë.

8. Sa është vlera e një namazi në xhaminë e profetit alejhi selam?

8. Vlera e një namazi në xhaminë e profetit alejhi selam është sa një mijë namaze.

9. Cilat janë kaptinat të cilat quhen “Lulet ndricuese” (që përmbajnë në veten e tyrë udhëzim), në Kur’anin e madhërishëm?

9. Kaptinat të cilat quhen “Lulet ndricuese” në Kur’anin e madhërishëm janë: Bekare dhe Ali Imran.

10. Cili namaz nuk ka as ruku e as sexhde?

10. Namazi i cili nuk ka as ruku e as sexhde është namazi i xhenazes.

11.Cila kaptinë në Kur’an quhet: “Seb’ul Methani” (Shtatëshja e përsëritur)?

11. Kaptina e cila quhet “Seb’ul Methani”(Shtatëshja e përsëritur) është kaptina el Fatiha.

12.Cila është dispozita e sexhdes në leximin e Kur’anin famëlartë?

12.Dispozita e sexhdes në leximin e Kur’anit famëlartë është sunet (si për lexuesin ashtu edhe për ndëgjuesin).

13.Cilët janë llojet e haxhit?

13.Llojet e haxhit janë:Haxhi Temetu, Kiran dhe haxhi Ifrad.

14.Sa zgjat Ideti (periudha kohore në të cilën gruas së ve i ndalohet martesa)?

14. Kohëzgjatja e Idetit është 4 muaj e 10 ditë.

15. Sa zgjat Ideti i gruas së shkurorëzuar gjatë fazës së shtatëzanis?

15. Idëti i kësaj gruaje zgjat deri sa të lind fëmiu i sajë.

16. Cila ditë është ditë më me vlerë gjatë periudhës së haxhit?

16. Dita më me vlerë gjatë periudhës së haxhit është dita e kurban bajramit.

17. Cili vend emërohet si “Umul Kura”?

17. Umul Kura është Mekja e bekuar.

18. Sa sexhde të leximit përmban Kur’ani famëlartë?

18 Kur’ani famëlartë përmban 14 sexhde të leximit.

19. Kush është celësi i xhennetit?

19. Celësi i xhennetit është (Dëshmia): “La ilahe il-All-llah Muhamedun Resulu-All-llah (Nuk ka të adhuruar me të drejtë pos All-llahut dhe se Muhamedi është i dërguar i All-llahut).

20. Cilat janë trë xhamitë tëk të cilat i lejohet muslimanit të bëjë vizitë speciale?

20. Ato xhami janë: Mesxhidil Harami (Qabja e bekuar) 2. Mesxhidi Nebevije (Xhamia e pejgamberi alejhi selam në Medine ) 3. Mesxhidil Aksa (Xhamia në Palestinë).

Autor: Fet-hurr Rrahman Muhamed Hasen Xhemil

Nga arabishtja: Suad B. Shabani