Si të mësojmë Islamin 7

0
844

1. Kush llogaritet dita e prezentimit?

1. Dita e Arafatit.

2. Kush llogaritet i pari i cili mori inciativên e shkrimit tê hadithit?

2. Omer ibn Abdul Azizi,- Allahu qoftê i kênaqur me tê.

3. Kush llogaritet ligjeruesi i Pejgamberit alejhi selam?

3. Thabit ibn Kajsi.

4. Defino se çka êshtê hadithi kudsij?

4. Hadithi kudsij êshtê ajo qé vjen nga Allahu me kuptim kurse me shprehje nga ana e Muhamedit salallahu alejhi ve selem.(ky êshté mendimi i paré).

5. Kush llogaritet zonja e kurejshêve?

5. Hatixhja bija e Huvejlidit.

6. Çka eshte Tesnimi?

6. Emêr i ujit – lumit nê Xhenet.

7. Kush ishte i pari i cili e quajti Kuranin,- ” Mus’haf”?

7. Ebu Bekri radijallahu anhu.

8. Kush bêri tavaf rreth Qabes pêr heré té paré?

8. Melaiket.

9. Kush êshtê pêr qéllim kur themi pêr njé hadithé mutefekun alejhi?

9. Buhariu dhe Muslimi.

10. Kush ishte komandanti i parê i ushtrisé né Islam?

10. Hamzetu ibn Abdul Mutalib,- Allahu qoftê i kênaqur me tê.

11. Kush ishte sahabiu i cili mori nofkén Shpata e Allahut?

11. Halid ibn el Velidi,- Allahu qoftê i kènaqur me të.

12. Defino se çka êshtê hadithi kudsij?

12. Hadithi kudsij êshtê me kuptim dhe shprehje nga Allahu por nuk gjendet në Kuran. Dhe ne atê formê transmetohet nga Pejgamberi alejhi selam.(mendimi i dytë).

13. Nê cilin vit hixhrij ishte haxhi lamtumirês?

13. Nê vitin e dhjetê sipas hixhretit ishte haxhi lamtumirês.

14. Cili prej komandantêve musliman ndêrtoi qytetin Kajravan?

14. Ubkeh ibn Nafi,- Allahu qoftê i kénaqur me tê.

15. Ceke njêrin nga shtetet e gadishullit arabik i cili êshtê i pêrmendur nê Kur’an?

15. Egjipti.

16. Kush e vrau Umeje ibn Halefin?

16. Bilal ibn Rebah Allahu qoftê i kênaqur me të.

17. Kush êshtê Hamaletul Hutab?

17. Ajo êshtê Ummu Xhemil motra e Ebu Sufjan bin Harbit dhe ishte gruja e Ebu Lehebit.

18. Kush êshtê ishte poeti i Muhamedit salallahu alejhi ve selem?

18. Hasan ibn Thabit.

19. Kush êshtê mê i thirruri pêr tê dalur imam në mesin e njerêzve?

19. Ai i cili din mê shumê pêrmendsh pjesê nga Kurani.

20. Kur mbyllet dera e pendimit?

20. Kur lind dielli nga perêndimi (Kjo êshtê njêra nga shenjat e

21. Cili nga namazet pranohet dhe êshtê i saktê pa thirrjen e ezanit dhe bêrjen e ikametit?

21. Namazi i Kurban Bajramit. Namazi i Fitêr Bajramit. Dhe namazi i Xhenazes.

22. Cila êshtê pema e bereqetshme emri i sê cilês êshtê pêrmendur edhe nê Kuran?

22. Zejtuni (ulliri).

23. Kush ishte ambasadori i parê nê Islam ?

23. Mus’ab ibn Umejri Allahu qoftê i kênaqur me tê.

24. Cila ishte gruja e parê e cila sakrifikoi pêr Fenê Islame?

24. Esma bija e Ebu Bekrit Allahu qoftê i kênaqur me ta.

25. Cila ishte gruja e vetme e virgjér me tê cilên u martua Pejgamberi alejhi selam?

25. Aishja bija e Ebu Bekrit Allahu qoftê i kênaqur me ta.

26. Cila êshté sureja tê cilê nêse e lexon shejtani nuk ka mundêsi tê hyn nê atë shtêpi?

26. Sureja el Bekare.

27. Cilat nga ditêt e javês janê pêrmendur né Kur’an?

27. Dita e Xhuma dhe e shtune.

28. Cila luftê u quajtê ” dita e dallimit tê vértetés dhe génjeshtrés dhe ndarja e tyre”?

28. Lufta e Bedrit

29. Cilit udhêheqés musliman iu ngrité dhe iu bé i njohur emri i tij pas çlirimit tê Kudsit?

29. Salahudin Ejubi Allahu e mêshirofté.

30. Kush ishte udhêheqêsi i paré i muslimanéve i cili urdhéroi té punohet dhe té vihet né fuqi viti hixhrij(hénor)?

30. Omer ibnul Hatabi Allahu qoftê i kênaqur me té.

31. Si quhej véllai Omer ibnul Hatabit i cili i parapriu Omerit nê udhézim (islam) si dhe né rénien déshmor(shehid)?

31. Zejd ibnul Hatabi Allahu qoftê i kênaqur me té.

32. Si quhej gruja e cila ishte e para qé u dénua pér vjedhje me prerje té dorés?

32. Kulabetu el Mahzumijeh.

33. Kush êshtê autor i librit,- Xhamiul Bejani fi Tefsiril Kurani”.?

33. Ibni Xherir Et Taberi Allahu e méshiroftê.

34. Kush e ndêrtoi Qaben pér heré ta paré?

34. Melaiket sé pari e ndértuan Qaben, kurse vazhdimin e ndértimit (ngritjes, zgjerimit) e bêri Ibrahimi alejhi selam.

35. Si e shkatêrroi Allahu azze vexhele Karunin?

35. Shiko ajetin né suren Kasas 81. ” Po Ne atê (Karunin) dhe pallatin e tij i shafuam né tokê dhe veç Allahut nuk patu ndonjê qê ta mbrojê atê e as vetê nuk pati mundêsi té mbrohet”.

36. Cila nga graté ra déshmore (shehide) né Islam?

36. Sumeje ummi Ammar Ibni Jasir Allahu qofté i kénaqur me té gjithé.

37. Né cilén shtépi Pejgamberi alejhi selam mbante tubime me muslimanét?

37. Né shtépiné e Erkam bin Ebil Erkam el Mahzuumijji.

38. Cili èshté pejgamberi mé i zgjedhur dhe mé i dalluar nga ana e Allahut xhele veala?

38. Muhamedi salallahu alejhi we selem.

39. Cila éshté nata mé e begatshme dhe e veçuar nga ana e Allahut?

39. Nata e Kadrit.

40. Né cilén dité nga ditét e javés do té béhet Kiameti?

40. Ditén e Xhumasé.

42. Sa heré béri haxhin Muhamedi alejhi selam?

42. Njé heré dhe ai éshté haxhi lamtumirés.

43. Kush éshté autor i librit ,- ” Telbisul Iblis”,- (Kurthat e Shejtanit)?

43. Abdurrahman Ibnul Xheuzi Allahu e méshirofté.

44. Çfaré shpèrblimi ka kryerja e umres né Ramazan?

44. Shpérblimin e Haxhit.

45. Cila grua e pejgamberit alejhi selam vdiq e fundit ?

45. Ummu Selemeh Allahu qofté i kénaqur me té.

46. Cila sure né Kuran fillon pa théninen e Bismilahit?

46. Sureja et Teube.

47. Kush éshté autor i librit Mjeksia Profetike?

47. Ibn Kajim el Xheuziu Allahu e méshirofté.

48. Cila éshté fjala mé e mirè dhe mè e lartè?

48. La ilahe ilAllah( Nuk té adhuruar me té drejté pos Allahut).

49. Kush éshté zotéria i ajeteve né Kuranin Famélarté?

49. Ajetul Kursija( Tespi dova, Allahu La ilahe ila huvel hajul kajjum..).

50. Kush ia la tèré pasuriné e tij kurejshève vetèm e vetém mos ta pengonin dhe ta linin tè lirè tè bèjè hixhretin(dmth. shpèrnguljen prej njè vendi né vendin tjetèr)?

50. Suhejb err Rrumi Allahu qofté i kènaqur me tè.

 

AUTORI: FET-HURR RRAHMAN MUHAMED HASAN XHEMIL

NGA ARABISHTJA: SUAD BURHAN SHABANI