Si të mësojmë Islamin 5

0
856

1. Cila ishte nëna e Hasanit dhe Husejnit (djemve të Aliut)?

1. Fatimja,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

3. Çfarë nënkuptojmë me fjalën ,-“Amin”?

3. O Allahu im prano, përgjigju.

4. Cila është pjesa apo ana e cila nuk ka Kible në Namaz?

4. Brendësia dhe kulmi i Qabes.

5. Cili nga pejgamberët është më shumë i përmendur në Kur’an?

5. Musai alejhi selam, gjithsej është përmendur 131 herë.

6. Cila ishte xhamia në të cilën u vra dhe ra shehid Aliu,-Allahu qoftë i kënaqur me të?

6. Xhamia e Kufês.

7. Si quhet ndryshe sureja en Nasr?

7. Ndryshe quhet edhe si Sureja lamtumirêse.

سورة التوديع 8. Cili ishte pejgamberi të cilit i besuan dhe e pranuan shumica e popullit ku ishte dërguar si pejgamber?

8. Junusi alejhi selam

9. Cile ishte sahabiu i cili u cilësua si,- ” Deti i bujarisë, bamirësisë?

9. Abdullah bin Xhaferi,- Allahu qoftë i kënaqur me të. 10. Përmende një sure e cila fillon me,- Elhamdulilahi,-” sikurse fillimi sures el Fatiha?

10. Surej Fatir.

11. Përmendi disa nga emrat e Kur’anit?

11. Disa nga emrat e Kur’anit: El Kur’an, El Furkan, El Mus’haf, El Kitab, Edh Dhiker.

12 . Sa ajete Kur’anore zbritën në mënyrë graduale për ndalimin e alkoolit?

12. Tre ajete Kur’anore zbritën në mënyrë graduale në lidhje me ndalimin e alkoolit dhe dëmet e tij.

13. Cilat janë ditët e bardha të cilat sunet është të agjëroje muslimani këto ditë?

13. Dita: 13, 14, 15 të çdo muaji hixhrij (hënor).

14. Cili namaz llogaritet më me vlerë pas namazit farz?

14. Namazi i natës.

15. Sa tekbire duhet të merren gjatë faljes së namazit të xhenazes?

15. Katêr tekbire.

16. Sa rrotullime duhet te sillet muslimani ne tavaf dhe në saj?

16. 7 rrotullime.

17. Cila êshtë dispozita e leximit të një sureje në namaz pas fatihas?

17. Leximi i një sureje pas leximit të sures el fatiha në namaz është sunet.

18. Cilat janë llojet e Teuhidit?

18. Llojet e teuhidit janë tre, e ato janë: 1. Teuhidi Rrububijeh (Njësimi i Allahut në Zotërim). 2. Teuhidi Uluhijeh (Njësimi i Allahut në adhurim). 3. Teuhidi Esmai wes Sifat (Njësimi i Allahut në emrat dhe cilësit e Tij).

19. Cilat janë librat më të sakta të haditheve?

19. 1. Sahihi i Buhariut. 2. Sahihi i Muslimit. 3. Suneni i Tirmidhiut. 4. Suneni i Nesaiut. 5. Suneni i Ebu Davudit. 6. Suneni i Ibën Maxhes.

20. Çfarë kuptimi ka fjala,- ” La ilahe ilallAllah,-“?

20. Nuk ka të adhuruar me të drejtë pos Allahut,- xhele veala!

Autori: Fet-hurr Rrahman Muhamed Hasan Xhemil

Nga arabishtja: Suad B. Shabani