Si të mësojmë Islamin 3

0
889

1. Kush ishte i pari i cili e pranoi Islamin nga ana e Ensarëve ?

1. Ai i cili e pranoi Islamin nga ana e Ensarëve ishte Xhabir ibn Abdilah,- Allahu qoftë i kënaqur me të!

2. Kush ishte fëmiu i pare i Ademit alejhi selam?

2. Fëmiu i parë i Ademit alejhi selam ishte Kabili.

3. Kush ishte i pari i cili ngriti dhe theu shpatën duke luftuar në rrugën e Allahut xhele veala!

3. Zubejr ibnul Auvami,- Allahu qoftë i kënaqur me të!

4. Sa sure posedon xhuzi 29?

4.. Xhuzi 29 posedon gjithsej 11 sure.

5. Sa është numri i pejgamberëve?

5. Numri i pejgamberëve gjithsej është 24 mijë.

6. Në cilin vit është cliruar Mekeja ?

6. Mekeja është cliruar në vitin e 8 Hixhrij (hënor).

7. Në cilin vend nuk do të mund të hyjë dexhalli kurrë?

7.. Në Medinen e bekuar.

8. Për cilin mëkat pejgamberi alejhi selam ka thënë se veprimi i atij mëkati sjell varfëri?

8.Zinaja (Imoraliteti).

9. Kush vdiq i fundit nga gjenarata e sahabëve?

9.. Tufejl ibn Amir el Vathileh,- Allahu qoftë i kënaqur me të!.

10. Kush ishte shehidi i parë në Islam?

10.. Ubejde ibn el Harith ibn Abdul Mutalib,- Allahu qoftë i kënaqur me të!.

11. Sa vite qëndruan banoret e kehfit në shpellë?

11.. 309 vite.

12.. Cka është Akika?

12. Akika është: Therja e një kurbani për lindjen e vajzes dhe dy kurbana për lindjen e djalit.

Therja e kurbanit bëhet në ditën e shtatë pas lindjes si falenderim ndaj Allahut.

Si dhe bërja Akikës është sunet i forte.

13. Cilat janë shtyllat e shehadetit?

13. Shtyllat e Shehadetit, janë dy: – Mohimi: është për qëllim pjesa ”La ilahe”, që do të thotë: Nuk ka të adhuruar me të drejtë që meriton të adhurohet”. – Pohim: është për qëllim pjesa ”il-Allah”, që do të thotë: përveç Allahut.

14. Cila është gjëja e pare që krijoi Allahu?

14. Lapsin.

15. Cila llogaritet nëna e gjitha punëve të këqija?

15. Alkooli.

16. Kush nga njerëzit do të hyjnë nga të pare në xhenet?

16. Fukaratë dhe të ngratët.

17. Në cilin vit u obligua Xhihadi (lufta në rrugën e Allahut)?

17. Në vitin e dytë Hixhrij.

18. Kush është autori i librit të njohur,- ‘’Rijadus Salihin’’.?

18. Imam Neveviu,- Allahu qoftë i kënaqur me të!

19. Si quhet shejtani i cili e ngacmon, huton dhe largon koncentrimin e muslimanit në Namaz?

19. El Hanzeb,- Allahu na ruajtë nga sherri dhe cytjet e tij.

20. Cili është kuptimi i fjalës tagut?

20. Tagut është: Cdo gjë të cilën njeriu e vlerëson përtej kufirit,qoftë në adhurim, ndjekje, bindje dhe kusht është të jetë i kënaqur me të poqëse është njeri.

Autori: Fet-hurr Rrahman Muhamed Hasen Xhemil

Nga arabishtja : Suad B. Shabani