Si të mësojmë Islamin 2

0
630

1. Kush e ndërtoi xhaminë përreth Qabes?

1. Xhaminë e ndërtoi Omer Ibn Hatabi, kurse e plotësoi (vazhdoi, përfundoi) Othman Ibn Afani – All-llahu qoftë i kënaqur me të gjithë-.

2. Në cilën moshë i erdhi shpallja Pejgamberit alejhi selam?

2. Shpallja i erdhi në moshën dyzet vjecare.

3. Kush ishte sahabiu që dinte disa fshehtësi të cilat i’a kishtë rrëfyer Pejgamberi alejhi selam?

3. Sahabiu ishte Hudhejfe Ibn Jemani All-llahu qoftë i kënaqur me të.

4. Në sa luftëra mori pjesë pejgamberi alejhi selam?

4. Pejgamberi alejhi selam, mori pjesë në 27 luftëra.

5. Kur u bë obligim falja e namazit?

5. Falja e namazit u bë obligim në natën e Israsë dhe Miraxhit.

6. Kush janë Selefu Es-Salih (të parët tanë të ndershëm)?

6. Selefu Es-Salih janë tri gjenerat e arta:

1.) Sahabët (gjenerata e parë, shokët e Pejgamberi alejhi selam).

2.) Tabi-inët (gjenerata e dytë, ata që erdhën pas sahabëve).

3.) Tabi Tabi-inët (gjenerata e tretë)

7. Kush ishtë ai i cili i bëri sihër Pejgamberit alejhi selam dhe a ishte prej muslimanëve?

7. Ai i cili i bëri sihër pejgamberit alejhi selam ishte Lebid Ibn El-Asani. Ishte prej jehudëve edhe pse Pejgamberit alehji selam i paraqitej si musliman, pra ishte prej munafikëve.

8. Cili ishte i dyti prej burrave që përqafoi islamin?

8. Ai ishte Zubejr Ibn Avami All-llahu qoftë i kënaqur me të.

9. Cili sahabi e kishte parë Dexhallin?

9. Sahabiu i cili e kishte parë Dexhallin ishte Temim Ibn Eus Ed-Dariji All-llahu qoftë i kënaqur me të.

10. Kush ishte më i ditur në lidhje më haramin dhe hallallin nga shokët e pejgamberit alejhi selam?

10. Më i ditur ishte Muadh Ibn Xhebeli All-llahu qoftë i kënaqur me të.

11. Ceki disa nga kushtet e pranimit të pendimit?

11. Disa nga kushtet e pranimit të pendimit janë:

1.) Largimi dhe distancimi nga mëkatet.

2.) Keqardhja për mëkatin e vepruar (Për të kaluarën tënde të hidhur me mëkatë të panumërta).

3.) Vendosshmëria e prerë për të mos u kthyer në mëkatet e mëparshme.

4.) Nëse i ke hyrë në hak dikujt apo i ke bërë padrejtësi, duhet të ua kthesh atyre hakun apo padrejtësinë që ua kë bërë.

12. Cilat janë ato krijesat të cilat nuk u lindën nga gjinia femërore(nga femrat)

12. Ademi, Hava dhe Kurbani (Dashi) që i zbriti Ibrahimit alejhi selam

13. Në cilin vit Hixhri ka ndodhur lufta e Mu’tes?

13. Lufta e Mu’tes ka ndodhur në vitin e 8 hixhri.

14. Një njeri i mirë të cilit All-llahu i dha shumë urtësi, si dhe e zbriti një sure më emrin e tij, kush ishte ai?

14. Ai njeri ishte Llukman Hakimi All-llahu qoftë i kënaqur me të.

15. Në sa grupe janë ndarë jehuditë?

15. Jehuditë janë ndarë në 71 grupe.

16. Kush ishte i pari prej djelmoshave të rinjë i cili e pranoi islamin?

16. Ai ishte Ali Ibn Ebi Talib All-llahu qoftë i kënaqur me të.

17. Kush ishte i pari prej burrave që pranoi islamin?

17. Ai ishte Ebu Bekr Es-Sidik All-llahu qoftë i kënaqur me të.

18. Cila është vepra e parë për të cilën do të merret në llogari robi i All-llahut në ditën e gjykimit?

18. Vepra e parë për të cilën do të merret në llogari robi i All-llahut ditën e gjykimit është namazi.

19. Kush u quajt luani i All-llahut?

19. Luani i All-llahut u quajt Hamza Bin Abdul Mutalib All-llahu qoftë i kënaqur me të.

20. Kush llogaritet njeriu më besnik i këtij Umeti?

20. Njeriu më besnik i këtij umeti llogaritet Ebu Ubejd Ibn El Xherra All-llahu qoftë i kënaqur me të.

Autori: Fet-hurr Rrahman Muhamed Hasen Xhemil

Nga arabishtja : Suad B. Shabani