Si ta lexojmë tërë Kuranin brenda dhjetë ditëve të para të dhul-hixhes

Si ta lexojmë tërë Kuranin brenda dhjetë ditëve të para të dhul-hixhes
Dita e parë: Nga surja Fatiha deri në suren En nisa
Dita e dytë: Nga surja El maide deri në suren Et teube
Dita e tretë: Nga surja Junus deri në suren En nahl
Dita e katërt: Nga surja El isra der në suren El furkan
Dita e pestë: Nga surja Esh shuara deri në suren Ja Sin
Dita e gjashtë: Nga surja Es safat deri në suren El huxhurat
Dita e shtatë: Nga surja Kaf deri në suren En nas

Read Previous

4 gjërat që Profeti alejhi selam nuk i linte kurrë

Read Next

Çfarë fliste shejh Albani kur ishte në gjumë?