Si ta lexojmë të gjithë Kuranin në nëntë ditët e dhul hixhes

0
906

Si ta lexojmë të gjithë Kuranin në nëntë ditët e dhul hixhes

Ditën e parë lexo suren El fatiha, El bekare dhe suren Ali Imran
Ditën e dytë lexo suren En-nisa dhe El maide
Ditën e tretë lexo nga surja En Ame deri tek surja Et-teube
Ditën e katërt lexo nga surja Junus deri tek surja En nahl
Ditën e pestë lexo nga surja El isra deri tek surja El furkan
Ditën e gjashtë lexo nga surja Esh shuarae deri tek surja Ja Sin
Ditën e shtatë lexo nga surja Es safat deri tek surja Kaf
Ditën e tetë lexo nga surja Edh dharijat deri tek surja El muxhadele
Ditën e nëntë lexo nga surja El hashr deri tek surja En nas