Si i shkatërron zilia veprat e tua

0
1191

Prej gjërave që duhet t’i mënjanojmë dhe të largohemi prej tyre është edhe vesi i urryer/qortuar – zilia.

Zilia është: që njeriu të dëshirojë largimin e begatisë nga vëllai i tij musliman, pavarësisht se a është kjo begati në fe apo në dynja. Dhe kjo është kundërshtim (protestë) ndaj asaj që Allahu ka caktuar dhe ndarë mes robërve të Tij, dhe (ndaj asaj) që Ai u ka bërë nderë atyre. Gjithashtu, kjo është zullum i ziliqarit ndaj vetvetes, sepse imani i tij pakësohet për shkak të zilisë dhe i sjellë vetes së tij telashe dhe siklete, përmes së cilave e shkatërron veten me një shkatërrim të shpejtë.

Allahu i Patëmeta thotë:
“A mos i kanë zili njerëzit për çfarë u ka dhuruar Allahu nga të mirat e Veta?…” (En-Nisa- 54).

Transmetohet nga Ebu Hurejreh, se Profeti –sal-lAllahu alejhi ue sel-lem- ka thënë:

“Mos ia keni zili njëri-tjetrit, mos e urreni njëri-tjetrin, mos ia ktheni shpinën njëri-tjetrit, mos bëni nexhsh1 gjatë tregtisë, dhe mos ndërhyni në shitblerjen e njëri-tjetrit. O robër të
Allahut, bëhuni vëllezër të mirëfilltë!” (Muslimi).

Gjithashtu, transmetohet nga Ebu Hurejreh se Profeti –sal-lAllahu alejhi ue sellem- ka thënë:
“Largohuni nga zilia, sepse zilia i hanë veprat e mira ashtu siç i han zjarri drunjtë” (Ebu Daudi).

[1] Fryrja e çmimit të mallit nga ai i cili nuk dëshiron ta blejë, mirëpo ka për qëllim nxitjen e të tjerëve në blerjen e tij me çmim të lartë. Kjo mund të jetë me marrëveshje midis “kinse” blerësit dhe shitësit, apo vetëm nga blerësi, apo vetëm nga shitësi (sh.p).

Shejh: AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë)
Marrë nga “Meusua’tu fetaua el-lexhneti ue-l-imamejn