Si është më mirë të agjërojmë ditën e ashurasë?

0
1536

Si është më mirë të agjërojmë ditën e ashurasë?

Ka thënë Ibn El-Kajim – Allahu e mëshiroftë:
“ Gradat e agjërimti të tij(ashurasë) janë tre:
– më e mira, duke agjëruar bashkë me ditën para saj dhe ditën pas saj.
– agjërimi i ditës së nëntë dhe dhjetë e shumica e haditheve argumentojnë këtë gjë.
– agjërimi vetëm i ditës së ashurasë… .”

(“Zad el-mead”: 2/75)

Të njëjtat grada i përmend edhe hafidh Ibn Haxher në: “Fet’h El-Barij”: 4/311