Si duhet ta pasojmë Profetin alejhi selam në kryerjen e adhurimeve?

0
844

Si duhet ta pasojmë Profetin alejhi selam në kryerjen e adhurimeve?
Sinqeriteti për Allahun dhe pasimi i Profetit alejhi selam në adhurim janë kusht që ai adhurim të pranohet nga Allahu.
Përsa i përket pasimit, ai nuk mund të quhet i saktë nëse adhurimi nuk është në përputhje më sheriatin në gjashtë çështje:

1. Shkaku (i adhurimit)

2. Lloji (i adhurimit)

3. Masa (e adhurimit)

4. Mënyra (e kryerjes së adhurimit)

5. Koha (e kryerjes së adhurimit)

6. Vendi (i kryerjes së adhurimit)

Shejh El-Uthejmini në: “Sherh el-mumti”