Sa janë kategoritë e besimtarëve në varësi të veprave të tyre dhe cilat janë ato?

0
521

Sa janë kategoritë e besimtarëve në varësi të veprave të tyre dhe cilat janë ato?

Besimtarët ndahen në tre kategori:
1- Besimtarë që paraprijnë në punë të mira. Konsiderohen ata besimtarë që i kryejnë obligimet dhe veprat e pëlqyeshme, si dhe largohen nga ndalesat dhe veprat e pa pëlqyera.
2- Mesatarët. Konsiderohen ata besimtarë, të cilët mjaftohen me kryerjen e obligimeve dhe largohen veprat e ndaluara.
3- Të padrejtët, që e kanë ngarkuar veten e tyre. Në këtë kategori bëjnë pjesë ata besimtarë që i kanë përzier punët e mira me punët e këqija.

Shejh Abdurrahman Es Sadij.
Allahu e meshirofte!