Sa e dëmshme është ligështia dhe dobësia e zemrave?

0
502

Në mesin e njerëzve ka të atillë që, për shkak të fuqisë së trupit të tyre mund të ngritin pesha të mëdha, mirëpo, për shkak të dobësisë në fe, nuk mund të ngritin mbulojën e lehtë për t’u çuar në namazin e sabahut.

Ndërmjet tyre ka edhe të atillë që mund të kalojnë një distancë të gjatë duke vrapuar, mirëpo nuk munden të kalojnë një distancë të shkurtër duke ecur deri në xhami, në shtëpinë e Allahut.
A nuk e shihni sa e dëmshme është ligështia dhe dobësia e zemrave?

Shejh Abdurrezzak El-Bedr (Allahu e ruajttë)
www.al-badr.net