Prej shenjave të sinqeritetit tek nxënësi i diturisë

0
788

Prej shenjave të sinqeritetit tek nxënësi i diturisë

“Prej shenjave të sinqeritetit tek nxënësi i diturisë janë: heshtja rreth çështjeve që nuk i përkasin, përulja përpara Zotit të tij, modestia ndaj krijesave të All-llahut, kujdesi dhe ruajtja nga haramet dhe dyshimet. Ai është i edukuar, nuk merakoset nëse e drejta bëhet e qartë përmes gjuhës së tij apo ndonjë tjetri, nuk del në mbrojtje (të dikujt apo diçkaje pa të drejtë), nuk krekoset, nuk mban mllef, nuk është ziliqar, epshi nuk e merr me vete dhe nuk shkon drejt bukurive të dynjasë”.

Shejh Abdurrahman bin Hasen
Allahu e meshirofte!