Parimet mbi të cilat bazohet lumturia e njeriut.

0
1235

Parimet mbi të cilat bazohet lumturia e robit.

Parimet mbi të cilat bazohet lumturia e robit janë tre dhe secili prej tyre ka një të kundërt. Kush humbet ndonjë nga këto parime do t’i ndodhë e kundërta e tij. Keto parime janë:
Teuhidi (e kundërta e tij është shirku).
Suneti (e kundërta e tij është bidati).
Bindja ndaj Allahut (e kundërta e saj është kundërshtimi).
Te treja keto kanë një të kundërt të përbashkët: zbrazjen e zemrës nga dëshira për t’u afruar tek Allahu, për të arritur shpërblimin e Tij dhe boshatisja e saj nga frika e ndëshkimit prej Tij.

Ibn Kajjim El Xheuzije