Nuk lejohet që njeriu të flasë rreth fesë së Allahut pa dije.

Nuk lejohet që njeriu të flasë rreth fesë së Allahut pa dije.

Ç’këshillë do t’u jepje njerëzve, të cilët ftojnë për tek Allahu, u bëjnë vizita atyre dhe i thërrasin për në xhami, ndërkohë që disa prej tyre nuk kanë aspak dije?
Përsa i përket mënyrës se si duhen ndrequr njerëzit, mendoj se duhet të ndiqen mjetet më të përshtatshme, nëse ky mjet nuk është i ndaluar, sepse për mjetet në vetvete nuk ka ndonjë gjykim, por ato gjykohen sipas qëllimeve.
Mjetet e ndaluara nuk lejohet të përdoren. Si për shembull ai që përdor këngën dhe vallen për të mbledhur njerëzit, me qëllim që t’i ftojnë për tek Allahu. Kjo është e ndaluar dhe nuk bën dobi. Allahu i Madhëruar nuk e ka vendosur shërimin e umetit në atë që Ai e ka ndaluar. Pra mjetet për të ftuar në rrugë të Allahut lejohen përderisa nuk janë të ndaluara, sepse vetë mjeti nuk është adhurim, por rrugë që të çon për tek qëllimi i duhur. Konkretisht, me vizitat që u bëjnë njerëzve duke lexuar diçka prej Kuranit dhe haditheve të Profetit (alejhi selam), apo dalin së bashku me qëllim që t’i mësojnë , padyshim se kjo është një gjë e mirë .
Ndërsa përsa i përket faktit se ata flasin pa dije, kjo nuk i lejohet askujt! Është e ndaluar që dikush të flasë për fenë e Allahut pa dije. Allahu i Madhëruar ka thënë :
“Thuaj: “Me të vërtetë, Zoti im ka ndaluar vetëm punët e pahijshme, qofshin të hapura ose të fshehta, gjynahet, dhunimin pa të drejtë , t’i shoqërohet Allahut (në adhurim) diçka, për të cilën nuk ju ka dhënë kurrëfarë të drejte dhe të thoni për Allahun atë që nuk e dini.”
(A’raf, 33)
Gjithashtu Allahu i Lartësuar ka thënë :
“Mos shko pas diçkaje për të cilën nuk ke dijeni. Vërtetë , dëgjimi, shikimi dhe zemra, të gjitha këto do të meren në përgjegjësi.”
(Isra, 36)
Dua t’u tërheq vëmendjen për diçka. Shumë prej atyre që predikojnë kur këshillojnë , perdorin hadithe të cilat nuk janë autentike, të cilat janë hadithe të dobëta ose të trilluara. Këta njerëz pretendojnë se vetëm me anë të këtyre haditheve i bëjnë për vete njerëzit. Natyrisht që ky është një gabim i madh. Hadithet, të cilat janë autentike nga Profeti (alejhi selam), po kështu edhe Kurani, janë të mjaftueshme dhe nuk është aspak nevoja të përdorim gjëra të pasakta.

(Shkëputur nga libri i shejh Uthejminit “Rigjallërimi Islam)

Read Previous

8 kohët e përshtatshme për të marrë përgjigje për lutjen që bëjmë

Read Next

Ata që e përdorin Islamin për interesat e tyre personale