Njohja e emrave dhe cilësive të Allahut, është themeli (baza) për njohjen e çdo gjëje tjetër

Allahu i Lartësuar është Krijuesi i çdo gjëje dhe Ai është Urdhëruesi që jep urdhër, “El Keumijeh”, për krijimin dhe formimin e gjërave, si dhe urdhërat fetare që duhet të zbatohen:
“Padyshim që i Tij është Krijimi dhe Komandimi (urdhërimi). (El A’raf: 54)
Kështu, ai që nuk e njeh Allahun me anë të emrave dhe cilësive të Tij, nuk njeh origjinën e krijimit dhe urdhërimit, pra, nuk njeh bazën që është e nevojshme për njohjen e çdo gjëje tjetër, përveç Allahut.

Shtimi i Besimit

Besimi shtohet me dije dhe punë. Sa më shumë dije të ketë robi rreth Allahut dhe ajeteve te Tij, aq më shumë i shtohet besimi. Po kështu, robit i shtohet besimi kur i përgjigjet urdhërave të Allahut.
Besimi, sikurse shtohet me dije dhe me punë, pakësohet për shkak të mangësisë së dijes dhe punës:
“Sa herë zbret ndonjë sure, disa prej tyre (hipokritëve) thonë: ‘Cilit prej jush iu shtua besimi?’ Sa për ata që besojnë, ajo e ka shtuar besimin e tyre dhe ndjejnë kënaqësi. Por sa për ata, në zemrat e të cilëve ka sëmundje (mëdyshje, mosbesim, hipokrizi), ajo do të shtojë dyshim e mosbesim në mosbesimin e tyre. (Et-Teube: 124-125)
Besimtarët i besojnë ajetet e zbritura të Allahut dhe njohuritë e ligjet që përmbajnë ato, dhe vendosin të zbatojnë atë që ftohen për ta zbatuar. Kjo padyshim ua shton besimin. Ndërsa munafikëve ua shton kufrin, sepse ata përgënjeshtrojnë dhe nuk pranojnë t’i përgjigjen Allahut.
Nuk ka dyshim se emrat dhe cilësitë e Allahut janë nga gjërat më të madhërishme që janë sqaruar përmes argumenteve fetare. Kështu, ai që i beson, e kupton domethënien e tyre dhe punon sipas saj, i shtohet besimi.

Ai që i mëson përmendësh emrat e Allahut, kupton domethënien e tyre dhe punon sipas saj, merr shpërblim të madh

Ebu Hurejre ka transmetuar se i Dërguari i Allahut = ka thënë: “Vërtet Allahu ka nëntëdhjetë e nëntë emra, njëqind pa një emër, të cilët kush i mëson përmendësh, e kupton se çdo të thonë dhe punon sipas domethënies së tyre, hyn në Xhenet.” (Trans. Buhariu)
Ibnul Kajim ka thënë se fjala “ihsa” – احصاء, që është përmendur në hadithin e Buhariut: “Me të vërtet Allahu ka nëntëdhjetë e nëntë emra të cilëve kush u bën ‘ihsa’, hyn në Xhenet”, ka për qëllim tri kuptime:
1) Mësimi i këtyre emrave përmendësh, siç ka ardhur në një transmetim tjetër: “Kush i mëson ato përmendësh, hyn në Xhenet”.
2) Kuptimi i domethënieve të këtyre emrave.
3) Lutja e Allahut me këta emra dhe adhurimi i Tij sipas domethënies së tyre.

Read Previous

Dija më e lartë është njohja e Allahut.LEXO

Read Next

Dhuro donacion per regjistrimin e librave audio mp3