Një fjalë që të ndalon nga futja në zjarr.

0
657

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!):

“Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i urdhëroi gratë që të shtojnë dhënien e sadakasë dhe kërkimin e faljes.

Ngase vërejti se ato do jenë shumica e banorëve të zjarrit. Kjo tregon se kerkimi i faljes (el istigfar) është prej gjërave që të ndalon nga futja në zjarr.

Prandaj, vëllai im, është detyrër për ty që shtosh kërkimin e faljes. Shto thënien e fjalës: “Estagfirullah – i kërkoj falje Allahut”, “Allahummme gfirli uerhamni…” e fjalë (dua) të ngjashem.

Kjo (thënia estagfirullah) është fjalë e lehte e nuk të dëmton.”

Sherh Rijadus Salihin