Mësojini rregullat e Islamit

0
255

Ebu Alije, rahimehullah, ka thënë:
” Mësojini rregullat e Islamit dhe pasiqë t’i mësoni ato, qëndroni stoik në to e mos u luhatuni.
Kapuni fortë për rrugën e drejtë dhe të qëndrueshme, ngase ajo rrugë është Islami.
Mos u hamendni e të dilni prej rrugës së drejtë, mos shkoni pas rrugicave të devijmit qofshin ato rrugica djathtas apo majtas.
Kapuni fortë për sunetin e Pejgamberit salallahu alejhi ue selem dhe rujuni nga gjërat e shpikura(bidatet).”

Burimi;
Hiljetul Eulija; 2/218, Merveziu në Es Suneh; nr.27, Mu’temir Ibën rashid në koleksionin e tij; 11/367

nga arabishtja;
Suad Shabani