Mënyra më e lehtë për të larguar nervozizmin?

0
3820

Kush vuan nga vesi i nervozizmit, atëherë ta falë me qetësi namazin e tij, sepse Allahu i madhëruar thotë:

“Vërtet që njeriu është krijuar i paqëndrueshëm:

kur atë e godet e keqja, ai ligështohet fort,

por, kur i bie e mira, ai bëhet koprrac.

Përjashtim bëjnë ata që fallen. (El – Mearixh: 19 – 22)

Mendoni!

Kur është eklipsi i Hënës, falemi

Kur është eklipsi i Diellit, falemi

Kur është thatësirë, falemi

Pra, me namazin zgjidhim problemet në Univers, e si të mos zgjidhim problemet tona të brendshme!