Mënyra më e lehtë për të larguar nervozizmin?

Kush vuan nga vesi i nervozizmit, atëherë ta falë me qetësi namazin e tij, sepse Allahu i madhëruar thotë:
“Vërtet që njeriu është krijuar i paqëndrueshëm:
kur atë e godet e keqja, ai ligështohet fort,
por, kur i bie e mira, ai bëhet koprrac.
Përjashtim bëjnë ata që fallen. (El – Mearixh: 19 – 22)
Mendoni!
Kur është eklipsi i Hënës, falemi
Kur është eklipsi i Diellit, falemi
Kur është thatësirë, falemi
Pra, me namazin zgjidhim problemet në Univers, e si të mos zgjidhim problemet tona të brendshme!

You may also like...