Meditime Kur’anore!

0
645

Meditime Kur’anore!

Allahu, xhele ue ala, ka thënë;
“Nuk ka dyshim se Unë e fal atë që është penduar, që ka besuar, që ka bërë vepra të mira dhe që përqendrohet për në rrugën e drejtë.”
(Ta’ha; 82).

Allahu, xhele ue ala, i kërkoi këto katër kushte për robërit e Tij, të cilët e synojn Faljen dhe Mëshirën e Allahut.

Ibn Kudame

Muhtesar Minhaxh el Kasidin; fq.308
Suad Shabani